Thursday, 29 January 2009

Shiga Kogen still hot!

7° C today.In the middle of Higashitateyama.Okushiga Kogen Ski Run

No comments:

Post a Comment